Dobrovolná příprava občana ČR

Program - Český ochránce
metodika pro učitele

Program pro školy a učitele

Hlavní body programu

Prezidentův štít „MENTOR“
Program „Český ochránce – metodika pro učitele“ je zaměřen na vzdělávání pedagogů základních škol v oblasti bezpečnosti a prevence. Zahrnuje výuku o identifikaci rizik, reakcích na krizové situace, psychické bezpečnosti, prevenci a výchově k bezpečnému chování. Program poskytuje metodiku, jak efektivně zvládat bezpečnostní výzvy ve školním prostředí, a zdůrazňuje důležitost pravidelné aktualizace znalostí a dovedností v oblasti bezpečnosti. Cílem je vytvoření bezpečného školního prostředí a podpora studentů ve stávání se odpovědnými členy společnosti.

01

Informace

Vzdělání je prostředkem pro získávání informací. Žáci se učí hledat, hodnotit a používat informace relevantní pro jejich bezpečnost a prevenci. To může zahrnovat výzkum, online bezpečnost a kritické myšlení, a další..

02

Připravenost

Vzdělání pomáhá žákům a učitelům připravit se na mimořádné situace, jako jsou přírodní katastrofy, požáry nebo bezpečnostní incidenty. To zahrnuje seznámení s evakuačními plány, první pomocí a postupy pro krizové situace, a další..

03

Prevence

V rámci vzdělávání se prevence stává klíčovým prvkem. Učitelé učí žáky, jak předcházet různým rizikovým situacím, jako je šikana, kyberšikana, závislosti nebo nehody. Prevence zahrnuje povědomí o rizicích a schopnostech minimalizovat rizika, a další..

Grafický obsah průvodce metodikou pro učitele

"Často se říká, že čas přináší změny, ale ve skutečnosti je na nás, abychom tyto změny aktivně a včas uskutečnili".
Stano Gazdik

Abeceda programu s každým písmenem abecedy reprezentujícím klíčový prvek programu:

A

Analýza rizik: Identifikace rizik, Taktická analýza

B

Bezpečnostní plánování: Bezpečnost, Bezpečnostní plán

C

Cíle vzdělání: Identifikace relevantních témat a cílů výuky, vytvoření osnov a plánů výuky pro jednotlivé bloky

D

Devět bodů: Mapa otázek devíti bodů připravenosti

E

Edukace v krizových situacích: Integrace teoretických  a praktických dovedností prevence krizí do výuky

F

Forma integrace teoretických dovedností prevence krizí do výuky: Vývoj preventivních opatření

G

Gestion stresu a konfliktů: Zvládání stresu a konfliktů

H

Hledání společného cíle: Nalezení společného cíle

I

Informační zdroje: Metodické doporučení

J

Jednání v krizi: Příprava na rychlou reakci

K

Komunitní a psychologická podpora: Psychosociální podpora

Limitace podnětů: Omezování podnětů zločinu a k trestné činnosti

M

Metodika výuky: Metodické doporučení

N

Návody k jednání: Přílohy

O

Osnovy výuky: Vytvoření osnov a plánu výuky pro jednotlivé dovednosti

P

Prevence krizí: Prevence

R

Rozvoj osobnosti a dovedností: Rozvoj životních dovedností

S

Spolupráce a týmová práce: Spolupráce ve třídě a rozvoj životních dovedností

T

Teoretické základy: Integrace teoretických dovedností prevence krizí do výuky

U

Únikové cesty: Plánování a realizace bezpečnostních protokolů pro únikové cesty

V

Výuka a praktické dovednosti: Integrace praktických dovedností prevence krizí do výuky

Z

Závěr školního roku: Sběr a analýza zpětné vazby od studentů, Hodnocení a reflexe dosažených cílů vzdělávacího programu

V rámci programu „Český ochránce“ se klíčově zaměřujeme na tři hlavní body:

 

VYSVĚTLIT – NAUČIT – SPOJIT

 

  • Vysvětlit: Naším cílem je poskytnout dětem a mladým lidem srozumitelné a komplexní informace o bezpečnosti, prevenci a správném chování v různých situacích. Vysvětlujeme jim, jaké jsou potenciální hrozby a rizika, se kterými se mohou setkat, a proč je důležité chránit sebe i druhé. Zároveň se snažíme vysvětlit hodnoty, jako je respekt, solidarity a odpovědnost, které jsou základem bezpečné a harmonické společnosti.
 
  • Naučit: Vedle vysvětlování je pro nás klíčové děti a mladé lidi skutečně naučit. Vytváříme interaktivní výukové materiály, cvičení a testy, které jim umožňují prakticky aplikovat a procvičovat získané znalosti. Důraz klademe na praktické dovednosti, jako je poskytování první pomoci, zvládání konfliktních situací nebo bezpečné zacházení s technologiemi. Chceme, aby naše děti nejen rozuměly bezpečnosti, ale také byly schopny jednat v souladu s tím, co se naučily.
 
  • Spojit: Program „Český ochránce“ si klade za cíl propojit všechny relevantní subjekty do jednoho celku. Spolupracujeme s rodiči, školami, veřejnými institucemi, místními samosprávami a dalšími organizacemi, které mají zájem o bezpečnost a prevenci. Společně se snažíme vytvořit silnou síť, která podporuje a posiluje program „Český ochránce“ ve svém úsilí vzdělávat a připravovat naše děti a mladé lidi na budoucnost. Spojením sil a zdrojů můžeme dosáhnout většího účinku a šířit povědomí o bezpečnosti a prevenci do širšího okruhu lidí.
 

Vysvětlení, výuka a propojení jsou klíčové prvky programu „Český ochránce“. Společně se snažíme vybudovat silnou a bezpečnou společnost, ve které jsou naše děti připraveny čelit výzvám a nést zodpovědnost za své vlastní i kolektivní bezpečí.

A dál dle abecedy výcviku v programu..

PREVENCE A PŘIPRAVENOST V OBLASTI BEZPEČNOSTI

Více než 30-ti leté zkušenosti