Dobrovolná příprava občana ČR

Program - Hrdinové a Budoucnost

Program pro školy

Hlavní body programu

Program o cenu prezidentův štít „VETERÁN“

Představuje inovativní a inspirativní iniciativu, která spojuje veterány a mladou generaci, aby společně formovali bezpečnější a zodpovědnější budoucnost naší společnosti. Tento projekt, založený na vzdělávání a rozvoji, klade důraz na předávání znalostí a zkušeností od veteránů k mladým lidem, podporuje mimoškolní aktivity a přednášky a učí mladé lidi ctít tradice a dědictví. S cílem vybudovat silnou generaci budoucích lídrů, kteří budou schopni čelit výzvám a přispívat k rozvoji naší země, „Hrdinové a Budoucnost“ nabízí vzácnou příležitost ke spojení mezi generacemi, bohatství zkušeností a nadšení pro budoucnost. 

01

Integrace veteránů

Hrdinové a Budoucnost nejsou jen o získávání nových dovedností, ale také o hlubším vnímání historie a tradic. Veteráni přenášejí svou lásku k zemi na mladou generaci, což pomáhá budovat silné pouto s naším národem. Učí mladé lidi ctít tradice a dědictví, které nám bylo dáno, a přispívat k jeho zachování pro budoucí generace.

02

Zvýšení podvědomí

Program „Hrdinové a Budoucnost“ je založen na vzdělávání a rozvoji. Poskytuje mladým lidem příležitost zdokonalit své dovednosti v oblasti obrany, bezpečnosti a prevence. Veteráni, jakožto zkušení průvodci, předávají své znalosti a zkušenosti mladým generacím. Je to vzdělání, které neprobíhá pouze v učebnách, ale i v praxi. 

03

Generační most

Hrdinové a Budoucnost jsou spojeni jako dvě části skládačky, kde veteráni a mladí lidé mají klíčovou roli. Veteráni, kteří nesou v sobě bohaté zkušenosti, statečnost a oddanost vlasti, se stávají mentory a průvodci pro mladou generaci. Tyto dvě generace, na první pohled odlišné, nacházejí společnou půdu v programu, který zdůrazňuje hodnoty bezpečnosti, zodpovědnosti a respektu.

Přehrát video
"Často se říká, že čas přináší změny, ale ve skutečnosti je na nás, abychom tyto změny aktivně a včas uskutečnili".
Stano Gazdik

Abeceda programu "Hrdinové a Budoucnost" s každým písmenem abecedy reprezentujícím klíčový prvek výcvikového programu:

 A

Angažovanost: Účastníci programu jsou povzbuzováni k aktivní angažovanosti v různých vzdělávacích aktivitách.

 B

Bezpečnost: Bezpečnost je jedním z hlavních cílů programu, a to jak v osobním, tak v národním kontextu

 C

Cíle: Stanovení jasných cílů pro každou část programu je klíčem k jeho úspěchu.

 D

Diverzita: Program je otevřen různorodým účastníkům, kteří přinášejí své různé perspektivy a zkušenosti.

 E

Edukace: Vzdělání je klíčovým prvkem programu, a to jak formální, tak neformální vzdělávání.

 F

Feedback: Zpětná vazba od účastníků a lektorů je důležitým nástrojem pro zlepšení programu.

 G

Generace: Program spojuje generace a podporuje porozumění mezi nimi.

 H

Hrdinové: Veteráni a jejich příběhy jsou inspirací pro mladé lidi.

 I

Inspirace: Program inspiruje účastníky k aktivnímu zapojení do společnosti.

 J

Jednota: Program přispívá k jednotě a solidarity mezi účastníky.

 K

Know-how: Veteráni předávají své znalosti a dovednosti mladým generacím.

 L

Lektoři: Lektoři hrají klíčovou roli ve vzdělávání účastníků.

 M

Mentorství: Veteráni slouží jako mentoři pro mladé lidi.

 N

Národní Identita: Program podporuje vědomí národní identity a tradic.

 O

Odpovědnost: Účastníci jsou povzbuzováni k aktivní občanské odpovědnosti.

 P

Prevence: Prevence je klíčovým aspektem programu v oblasti bezpečnosti a ochrany.

 Q

Quality: Kvalita vzdělávání a aktivit je prioritou programu.

 R

Respekt: Respekt k účastníkům, lektorům, kultuře a hodnotám je nedílnou součástí programu.

 S

Solidarita: Program podporuje evropskou solidaritu a mezinárodní spolupráci.

 T

Tradice: Tradice a dědictví jsou ctěny a uchovávány pro budoucí generace.

 U

Udržitelnost: Program má dlouhodobý závazek k udržitelnému vlivu.

 V

Vzdělání: Vzdělávání a rozvoj dovedností jsou klíčem k budoucnosti.

Workshopy: Workshopy a praktické aktivity jsou součástí vzdělávacího procesu.

 X

Excelence: Program sleduje excelenci ve všem, co dělá.

 Y

Young (mládež): Mládež je středem programu a jeho budoucností.

Závazek: Závazek k bezpečnosti, vzdělání a budoucnosti je hlavním motivem programu.

Zde je popis pár písmen obsahu výcviku abecedy programu

A – Angažovanost: 

Účastníci programu jsou povzbuzováni k aktivní angažovanosti v různých vzdělávacích aktivitách.

Angažovanost je v programu „Hrdinové a Budoucnost“ klíčovým prvkem. Účastníci programu nejsou pasivními pozorovateli, ale aktivními účastníky vzdělávacího procesu. Jsou povzbuzováni a motivováni k tomu, aby se zapojovali do různých vzdělávacích aktivit a akcí. To zahrnuje účast na vzdělávacích kurzech, workshopech, diskuzích a praktických cvičeních.

→ Angažovanost také znamená, že účastníci mají možnost sdílet své názory, zkušenosti a nápady. Jejich hlas je vyslyšen a respektován, což vytváří otevřenou a interaktivní vzdělávací atmosféru.

→ Důležitým aspektem angažovanosti je i dobrovolnická činnost a aktivní účast účastníků v komunitě. Program podporuje dobrovolnické projekty a aktivity, které umožňují účastníkům přispívat k rozvoji a bezpečnosti svého okolí.

→ Celkově lze říci, že angažovanost v programu „Hrdinové a Budoucnost“ posiluje aktivní občanství a přispívá k rozvoji dovedností, které jsou klíčové pro budoucnost mladých lidí.

B – Bezpečnost:

Bezpečnost je jedním z hlavních cílů programu, a to jak v osobním, tak v národním kontextu.

Bezpečnost je v programu „Hrdinové a Budoucnost“ jedním z nejvyšších prioritních cílů.

Tato priorita se týká jak osobní bezpečnosti účastníků, tak i bezpečnosti společnosti a národa jako celku.

Osobní bezpečnost: Program klade důraz na vzdělávání mladých lidí o základních aspektech osobní bezpečnosti. Účastníci se učí, jak rozpoznat rizika a jak se bránit různým hrozbám. To zahrnuje znalost první pomoci, dovednosti krizového řízení a ochranu osobního majetku.

→ Bezpečnost společnosti: Program podporuje spolupráci a solidaritu mezi účastníky s cílem vytvářet bezpečnější a odolnější společnost. Účastníci se učí, jak rozumět rizikům a výzvám, kterým společnost čelí, a jak spolupracovat na řešení těchto problémů.

→ Národní bezpečnost: Program také zdůrazňuje význam národní bezpečnosti a ochrany státu. Účastníci se dozvídají o historii a současných hrozbách, kterým státy čelí, a o důležitosti obrany a bezpečnosti.

Bezpečnost je tedy zásadním prvkem programu, který má za cíl připravit účastníky na aktivní roli v ochraně své osobní bezpečnosti, bezpečnosti společnosti a národní bezpečnosti.

C – Cíle: 

Stanovení jasných cílů pro každou část programu je klíčem k jeho úspěchu.

V programu „Hrdinové a Budoucnost“ je klíčovým prvkem stanovení jasných cílů pro každou část programu. 

Tyto cíle jsou důležité pro navození směru a dosažení úspěchu v rámci vzdělávacích aktivit a rozvoje účastníků.

Cíle vzdělávání: Každá vzdělávací část programu má stanoveny konkrétní cíle. To může zahrnovat získání určitých znalostí a dovedností, například v oblasti bezpečnosti, obrany, demokracie nebo mezilidských vztahů.
Cíle rozvoje: Program také klade důraz na osobní rozvoj účastníků. Cíle v této oblasti mohou zahrnovat zvýšení sebevědomí, rozvoj komunikačních dovedností, leadershipu a schopnosti týmové spolupráce.
Cíle prevence: V oblasti prevence jsou cíle spojeny s odhalováním a řešením potenciálních problémů. Účastníci se učí, jak identifikovat rizika a jak přijímat preventivní opatření.
Cíle respektu: Respekt k sobě navzájem, k tradicím a k hodnotám jsou klíčovými cíli programu. Účastníci se učí, jak respektovat a chápat odlišnosti mezi lidmi a kulturami.

Stanovení jasných cílů umožňuje programu efektivněji směřovat úsilí účastníků k dosažení těchto cílů. Cíle slouží jako měřítko úspěšnosti a pomáhají účastníkům mít jasno o tom, co mohou z programu očekávat a co mají dosáhnout.

A dál dle abecedy programu..

PREVENCE A PŘIPRAVENOST V OBLASTI BEZPEČNOSTI

Více než 30-ti leté zkušenosti